Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect de hotărâre nr. 12 / 2021privind organizarea reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2021-2022 in localitatea Vadu Paşii2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 11 / 2021Privind aprobarea concesionării imobilului – cabinet medical situat pe str. Principala, nr. 17, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 10 / 2021privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 9 / 2021pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU PASII, pe anul 20202021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 8 / 2021privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a compartimentului de asistență socială2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 7 / 2021privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale” și “Planul anual de acțiune privind serviciile sociale” acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, pentru perioada 2021-2023”2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 6 / 2021privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastre2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 5 / 2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Vadu Pașii, jud Buzău care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Vadu Pașii2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 4 / 2021Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 3 / 2021privind emiterea avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil – teren extravilan in sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 2 / 2021privind acceptarea donaţiei unor terenuri în vederea construirii unor SRM – uri in cadrul proiectului „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU”, UAT VADU PASII2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 1 / 2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.”2021/01/20
Proiect de hotărâre nr. 93Privind modificarea tarifelor de colectare, transport, sortare si eliminare a deseurilor municipale fractia uscata (hartie&carton, plastic&metal, sticla) si colectare, transport a deseurilor municipale fractia umeda in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 92privind ajustarea preţului la apă potabilă livrată în comuna Vadu Paşii, de către operatorul SC SERVICE CONSLOC SRL2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 91privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU PASII2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 90Privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achizitia de echipamente IT pentru Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau necesara desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in contextul provocat de coronavirusul COVID-19”2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 89Privind acordarea dreptului de acces asupra suprafeței de 49 mp, teren aparținând domeniului public al comunei, situat in incinta Scolii Gimnaziale Scurtesti, sat Scurtesti, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor– etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 88privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii si a cuantumului indemnizatiei consilierilor locali2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 87privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20212020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 86privind delegarea atributiilor de director al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PASII2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 85privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 20202020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 84privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2020 si a listei de investitii2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 83cu privire desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Vadu Paşii in Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnazială Vadu Paşii, judeţul Buzău2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 50Privind atestarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/12/16
Proiect de hotărâre nr. 82PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”2020/12/15
Proiect de hotărâre nr. 81DE APROBARE A MEMORIULUI GENERAL INTEGRAT SI DEVIZULUI GENERAL CENTRALIZAT pentru proiectul „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”2020/12/15
Proiect de hotărâre nr. 79PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru proiectul „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Vadu Pașii si Săgeata, judetul Buzău”2020/12/09
Proiect de hotărâre nr. 78privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, etapa Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, pentru care se urmăreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile din fondurile alocate in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiții 7e Îmbunătățirea eficienței …2020/12/09
Proiect de hotărâre nr. 77privind alegerea viceprimarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2020/12/04
Proiect de hotărâre nr. 76privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2020/12/04
Proiect de hotărâre nr. 77/3privind alegerea viceprimarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2020/11/24
Proiect de hotărâre nr. 76/2privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau2020/11/24
Proiect de hotărâre nr. 62privind Aprobarea avizului de oportunitate referitor la inițierea unui Plan Urbanistic Zonal pentru T 85 și lotizare2020/06/26
Proiect de hotărâre nr. 60privind Rectficarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 2020 și a listei de investiții2020/06/26
Proiect de hotărâre nr. 61privind Inființarea Clubului Sportiv ,,Asociația Club Sportiv Vadu Pașii,,2020/06/26
Proiect de hotărâre nr. 59privind Aprobarea folosirii excedentului din anii precedenti2020/06/26
Proiect de hotărâre nr. 52privind Atribuirea terenurilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 cu domiciliul în comuna Vadu Pașii, județul Buzău2020/06/15
Proiect de hotărâre nr. 57privind Revocarea HCL nr. 17/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile terenuri situate in comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/05/21
Proiect de hotărâre nr. 56privind Dezmembrarea unui teren care aparține domeniului privat al comunei Vadu Pașii2020/05/21
Proiect de hotărâre nr. 55privind Modificarea HCL nr 37/2020 privind cumpararea unor imobile teren intravilan în comuna Vadu Pașii, județul Buzău pentru prelungirea unui drum public2020/05/21
Proiect de hotărâre nr. 54privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Eco Buzău 2009,, la care comuna Vadu Pașii este membru asociat2020/05/21
Proiect de hotărâre nr. 53privind Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunai Vadu Pașii, județul Buzau2020/05/21
Proiect de hotărâre nr. 51privind Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 20212020/05/21
Proiect de hotărâre nr. 48privind Aprobarea contractarii si garantarii unui leasing financiar in valoare de 25.690 euro fara tva pentru achizitionarea unei Autoutilitare de catre SC SERVICE CONSLOC VADU PASII2020/04/30
Proiect de hotărâre nr. 47privind Modificarea si completarea a HCL nr.34/27.04.2018 privind completarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare cu indicatori prevazuti in anexa nr.7 la Legea nr. 211 din 15.11.2011 privind regimul deseurilor conform prevederilor art.17 alin 1 lit d)2020/04/30
Proiect de hotărâre nr. 46privind Revocarea HCL nr.6/31.01.2020 cu privire la solicitarile de terenuri conform Legii nr. 15/2003 in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau2020/04/30
Proiect de hotărâre nr. 44privind Aprobarea folosirii excedentului din anii precedenti2020/04/30
Proiect de hotărâre nr. 43privind Actualizarea situatiei terenurilor disponibile in vederea aplicarii prevederilor Legii 15/2003 si aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte propietate persoanala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si vanzarii acestora2020/04/30
Proiect de hotărâre nr. 42privind Aprobarea suportarii de catre Primaria Comunei Vadu Pasii a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice n cadrul Sistemului National Electronic de Plata Online cu cardul a taxelor si impozitelor datorate bugetului local al comunei Vadu Pasii2020/04/30
Proiect de hotărâre nr. 41privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 20202020/04/15
Proiect de hotărâre nr. 40privind Atestarea aparteneței la domeniul privat al comunei Vadu Pașii a unor imobile, terenuri situate în comuna Vadu Pașii, județul Buzau2020/04/01
Proiect de hotărâre nr. 34privind Aprobarea în Adunarea Generala a Acționarilor Societății Comerciale Trans Bus S.A. Pentru aducerea unor modificări la actul constitutive al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care TRANS BUS S.A este asociat2020/03/23
Proiect de hotărâre nr. 33privind Rectificarea bugetului local al comunei Vadu Pașii pe anul 20202020/03/23
Proiect de hotărâre nr. 32privind insușirea Acordului de cooperare organizarea și exercitarea activității de contabilitate2020/03/23
Proiect de hotărâre nr. 31privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, necesara asigurarii hranei persoanelor venite din zone contaminate cu virusul COVID 19, celor ce au intrat in contact cu acestia, aflate in stare de izolare la domiciliu, precum și persdoanelor peste 65 de ani fara apartinatori de pe raza UAT Vadu Pașii,județul Buzau.2020/03/23
Proiect de hotărâre nr. 30privind alegerea președintelui de ședință2020/03/23

Comments are closed.